+32 (0)2 895 67 90 info@in2cloud.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, contracten en leveringen tenzij andersluidend schriftelijk akkoord. Het enkele feit van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en bij aansluiting van alle andere.

Artikel 2: Bestellingen en contracten 
De koper verbindt zich door zijn bestelling onmiddellijk. Elke wijziging aan of annulatie van een bestelling, is voor de rekening van de koper. In principe wordt volledige uitvoering van de overeenkomst gevorderd. Minstens zullen alle gemaakte kosten ten laste vallen van de koper.

Artikel 3: Leveringstermijnen 
De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inrichting gegeven, ze zijn steeds benaderend en kunnen in geen geval
aanleiding geven tot schadevergoeding, boete of annulatie van een bestelling. Slechts bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de firma In2Cloud Bvba kan een contract na verstrijken van de leveringstermijn worden geannuleerd.

Artikel 4: Annulering 
Bij eenzijdige annulering zal de klant gehouden zijn tot het betalen van annuleringskosten. Hierbij zal rekening worden gehouden met de reeds gemaakte kosten van de firma In2Cloud Bvba, de aansprakelijk opgelopen kosten in verband met verplichtingen met betrekking tot de bestellingen in kwestie, alsook ontstane indirecte kosten en een redelijke winst van minstens 15% van de totale verkoopprijs.

Artikel 5: Levering en verzending 
De levering wordt geacht te hebben plaats gehad op de zetel van onze onderneming of een daartoe bestemde plaats
vooropgesteld door de firma In2Cloud Bvba zelf. De verzending gebeurt op gevaar en risico van de koper welke ook de manier of de voorwaarden der verzending zijn. De kosten, van het lossen en transporteren der goederen tot bij de koper, zijn steeds ten laste van deze laatste. Geleverde goederen worden niet terug genomen.
Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten of te annuleren indien de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen in gevolge van reeds betaalde gedane leveringen.

Artikel 6: Eigendomsbehoud 
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de rekeningen. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Verkeert de verkoper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde ter stond en van rechtswege terugnemen. In dit geval blijft de klant ons een vergoeding schuldig voor de door ons geleden schade met een minimum van 20% van het brutofactuurbedrag bovenop.

Artikel 7: Technische specificaties 
Mededelingen betreffende technische eigenschappen e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend. In2Cloud Bvba behoudt zich het recht voor, om vervangingen en veranderingen aan te brengen in de specificaties van goederen of diensten zonder voorafgaande melding. Voor gebreken moet uiterlijk binnen 5 dagen na levering bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. In2Cloud Bvba kan niet worden aangesproken in schadevergoeding voor schade ten gevolgen van deze gebreken.

Artikel 8: Prijzen 
De verkoopprijzen van de producten van In2Cloud Bvba zijn inclusief alle door de Belgische Regering opgelegde belastingen, heffingen en invoerrechten welke thans rechtsgeldig, behalve de BTW, tenzij anders vermeld. De BTW is nooit in de prijs begrepen, en is steeds volledig ten laste van de koper, tenzij anders vermeld. Indien tussen de orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering van de bestelling, zelfs indien dit tijdstip valt buiten de aangegeven leveringstermijn, de kosten van het geleverde product om welke redenen dan ook gestegen zijn, wordt deze verhoging automatisch doorgerekend aan de koper voor zover deze niet meer dan 20% bedraagt. Is deze verhoging hoger dan 20% dan zal de koper gerechtigd zijn aan de verkoop te verzaken, echter zonder schadevergoeding te kunnen eisen.

Artikel 9: Betalingen 
Behoudens anders luidende overeenkomst zijn onze facturen steeds contant betaalbaar, zonder enige korting. Alle prijzen zijn op de betalingswijze berekend. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 euro ter dekking van rappel – en administratiekosten.

Artikel 10: Aanpassingen en interventies: 
In geval de gebruiker en/of de opdrachtgever één of meerdere fouten bemerkt is hij gehouden hiervan bewijs te leveren om de verbetering toe te laten in optimale omstandigheden. In geval van nutteloze verificaties, bijwerk en verbeteringen, verplaatsingen enz., zoals onder meer door het verkeerde gebruik van de apparatuur en/of het niet navolgen van de programma instructies voor het gebruik en de werking ervan, zal de bijkomende tijd aangerekend worden in verhouding tot de rest van het werk en vervolgens de geldende uurlonen bij In2Cloud Bvba.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade, onder welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg kan zijn van het gebruik en/of ongeschiktheid van het door ons geleverde. In2Cloud Bvba is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af, zowel wat betreft haar eigen prestaties als die van derden, zij het constructies, gebruikers of gelijk welke persoon of firma.

Artikel 12: Garantie 
Onze garantie, indien gegeven en volgens specifieke voorwaarden, gaat niet verder dan tot het leveren van onderdelen tot
vervanging van wat ondeugdelijk is. Betreft het door toeleveranciers gegeven fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de koper.

Artikel 13: Geschillen 
In geval van gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn alleen de Vlaamse rechtbanken bevoegd.

Artikel 14: Diversen Elke verbintenis aangegaan door  In2Cloud Bvba, zijn middelverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Onze onderneming is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst en tot levering van de goederen voor zover deze nog in voorraad zijn of nog door derden toeleveranciers worden gemaakt, afgenomen en geleverd en dit op de binnenlandse markt. Wij houden ons het recht voor in dit geval de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding van onzentwege.
Indien de facturen, opgesteld voor het aanmaken, wijzigen of hosten van websites, onbetaald blijven hebben wij het recht de publicatie op het internet of eender welke drager van desbetreffende websites op te eisen en stop te zetten. De gedane kosten zullen eveneens hiervoor doorgerekend worden aan de klant.